حمله سایبری

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایران

/cyber-attack

ماجرای حمله سایبری علیه زیرساخت های ایرانرصدخانه اینترنت NetBlocks، تأیید کرد که اختلال گسترده شبکه اینترنت #ایران در صبح روز 8 فوریه (19بهمن) ایجاد گردیده است. رصدخانه اینترنت ، یک مانیتور دقیق و بی طرف از دسترسی به اینترنت است که تکنیک های تشخیص اختلالات و حملات سایبری مهم زیرساختی را در لحظه بررسی میکند.